ERROR: view named '?fbclid=iwar0skcjkf3hek-u_z6k7v00nsh1w8jfy_yz7uhcgenpnnyxjy713oq7nhue' does not exist